Zaključak – prihvaćanje ponude Trgovačkog obrta “Slavica” iz Đurđevca


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Trgovačkog obrta „Slavica“ iz Đurđevca
za nabavu poklon paketa djeci za Božić 2012.

Prihvaća se ponuda Trgovačkog obrta “Slavica“ iz Đurđevca, Basaričekova 10, za nabavu poklon paketa djeci za Božić 2012. u vrijednosti 100,00 kuna po paketu za djecu čiji su roditelji poljoprivrednici i nezaposlene osobe (oba roditelja) s područja Grada Đurđevca do 12 godina starosti, sukladno ponudi od 20. studenoga 2012. godine.

KLASA: 601-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-4
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.