Zaključak – prihvaćanje ponude – troškovnika Komunalija d.o.o.


Petak, 2. studenoga 2012.

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude - troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za radove na otpajanju priključaka vode i odvodnje Stare tržnice i zadruge za ekološku proizvodnju „Gricko“ u Ulici Vladimira Nazora bb u Đurđevcu, a za potrebe
izgradnje trgovačkog centra „KONZUM MAXI“

I.

Prihvaća se ponuda - troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I/T-842/12, od 2. listopada 2012. godine, za radove na otpajanju priključaka vode i odvodnje Stare tržnice i zadruge za ekološku proizvodnju „Gricko“ u Ulici Vladimira Nazora bb u Đurđevcu, a za potrebe izgradnje trgovačkog centra „KONZUM MAXI“ u iznosu od 6.100,00 kuna s uključenim PDV-om.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/97
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.