Zaključak – prihvaćanje ponude TVIN d.o.o.


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Tvin d.o.o. Virovitica za kupnju
uredskog namještaja- stolica

I.

Za kupnju uredskog namještaja-stolica šifra TN730005  KOM. 2  i TN730004 KOM. 3 za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevaca odobrava se 6.125,63 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi 28/2012 od 18.01.2013. godine, Tvin d.o.o. drvna industrija Virovitica.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1102 Informatizacija i opremanje 422 Postrojenja i oprema.

KLASA: 406-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 21. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.