Zaključak – prihvaćanje ponude za izdavanje energetskih certifikata


Utorak, 22. siječnja 2013.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude za izdavanje energetskih certifikata za zgrade Doma kulture i Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Lambota d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, Zagreb, Duvanjska 26, za izradu i izdavanje energetskog certifikata na temelju obavljenog  energetskog pregleda zgrada Doma kulture i Dječjeg vrtića „Maslačak“ iz Đurđevca u iznosu  2.500,00 kn (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2601 Aktivnost  Redovno i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 310-02/12-01/03
URBROJ: 2137/03-04-01/16-12-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan ing. građ.