Zaključak – prihvaćanje ponude za radove na novogodišnjoj dekoraciji Trga sv. Jurja


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca
i odobrenju novčanih sredstava za radove na novogodišnjoj
dekoraciji Trga sv. Jurja i okolnih ulica u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105,  za radove na novogodišnjoj dekoraciji Trga sv. Jurja i okolnih ulica u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 24.250,00 kuna (ponuda broj: 70/2012, od 30. listopada 2012.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2201 Aktivnost Održavanje javne rasvjete 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/106
URBROJ: 2137/03-02-01/ 07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.