Zaljučak o prihvaćanju ponude Segrada d.d.


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Segrada d.d. Đurđevac i odobrenju
novčanih sredstava za sanaciju javnih površina
i divljih deponija u gradu Đurđevcu i
prigradskim naseljima

I.

Prihvaća se ponuda Segrada d.d. Đurđevac i odobravaju sredstva u iznosu od 19.725,00 kuna (s uključenim PDV-om) za sanaciju javnih površina i divljih deponija u gradu Đurđevcu i prigradskim naseljima (ponuda od 17. svibnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2204 Aktivnost Održavanje čistoće grada 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – sanacija deponija.

KLASA: 363-01/13-01/38
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 17. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.