Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije, prijedlozi


Ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na  4. sjednici održanoj  04. siječnja 2011. godine donio je Zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kojim je pokrenut postupak za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.       KLASA: 060-01/11-01/01 URBROJ: 2137/1-02/03-11-3 Koprivnica,  04. siječnja 2011. GRADONAČELNICIMA I OPĆINSKIM NAČELNICIMA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - svima - PREDMET: Javna priznanja Koprivničko-križevačke                     županije, prijedlozi     Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na  4. sjednici održanoj  04. siječnja 2011. godine donio je Zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kojim je pokrenut postupak za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.     Ovim dopisom vam dostavljamo tekst Poziva kojim vas ujedno pozivamo da na svoje web stranice stavite tekst Poziva, te da i na druge prikladne načine u svojoj sredini upoznate što širi krug zainteresiranih potencijalnih predlagača (udruge, sportska društva, nevladine udruge, humanitarne organizacije i građane). Ujedno napominjemo da će Poziv biti objavljen u "Glasu Podravine" 14. siječnja 2011., "Podravskom listu" 10. siječnja 2011. u  "Križevačkom vjesniku" 30. siječnja 2011. i na web stranici Županije www.kckzz.hr. Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije su: Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (dodjeljuje se jedna nagrada), Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuju se dvije nagrade), Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dodjeljuju se dvije nagrade) i Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuje se pet zahvalnica). Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03. – pročišćeni tekst i 12/09) utvrđeni su predlagači, kriteriji, broj javnih priznanja koja se dodjeljuju i  postupak za dodjelu javnih priznanja.     Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Koprivničko-križevačke županije.     Ukoliko smatrate, da u svojoj sredini imate zaslužnog pojedinca ili instituciju za jednu od navedenih  javnih  priznanja, dostavite svoj prijedlog Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.    Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga je  zaključno sa  14. veljače 2011. godine Uz prijedloge treba priložiti: 1. za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, 2. za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl., a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03 – pročišćeni tekst i 12/09) podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Ulica Antuna Nemčića 5 48000  K O P R I V N I C A sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja"     Pristigle obrazložene prijedloge razmotriti će Odbor  za dodjelu javnih priznanja i prijedlog Odluke za dodjelu javnih priznanja uputiti Županijskoj skupštini  na odlučivanje.     Po donesenoj Odluci javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana županije - 13. travnja.          S poštovanjem,                                      PROČELNICA-TAJNICA:                                                   Marina Horvat Pavlic, dipl. iur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03. – pročišćeni tekst i 12/09)  Odbor za dodjelu javnih   priznanja  Koprivničko-križevačke  županije P O Z I V A građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike  te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE     1. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,     2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,     3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,     4. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije     Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji.     Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne uprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji.     Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem pobrojenom području rada i djelovanja.     Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije dodjeljuje se građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom obljetnica i drugih događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu.     KRITERIJI  ZA DODJELU  JAVNIH  PRIZNANJA  SU SLIJEDEĆI:     A) za pojedince - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja. - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.     B) za pravne osobe - da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije. Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga je  zaključno sa   14. veljače 2011. godine. Uz prijedloge treba priložiti: A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, B) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, C) PRIJEDLOZI MORAJU TOČNO SADRŽAVATI SAMO JEDNO JAVNO PRIZNANJE ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE. Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl., a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03-pročišćeni tekst i 12/09) podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE   Ulica Antuna Nemčića  5 48000  K O P R I V N I C A sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja" ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE