22. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Utorak, 15. studenoga 2011.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),

S A Z I V A M22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
16. studenog (srijeda) 2011. godine u 16,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D :

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
6. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini.
9. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
10. Donošenje Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci.
11. Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac ima udjele i dionice.
12. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
13. Razmatranje dopisa Komunalija d.o.o. Đurđevac u svezi izmjena Zaključka Gradskog vijeća o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama, s prijedlogom Zaključka.
14. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik s 22. sjednice