23. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Subota, 17. prosinca 2011.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),

S A Z I V A M
23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
21. prosinca (srijeda) 2011. godine u 16.00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
2. Donošenje Plana o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
3. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2012. godini.
7. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
9. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
11. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
12. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec studeni 2011. godine.
14. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđvca u 2011. godini.
15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
16. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama.
17. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
18. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije.
19. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Napomena:
Materijal za 18. točku dnevnog reda dostavit ćemo vam naknadno.

Zapisnik s 23. sjednice (1)