24. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Petak, 17. veljače 2012.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),

S A Z I V A M
24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
23. veljače (četvrtak) 2012. godine u 16.00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2012. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
4. Donošenje Odluke o izmjenama  i dopuni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati  na temelju koncesije.
5. Donošenje  Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci trgovačkom društvu PESKI d.o.o. Đurđevac.
7. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja  Ugovora o suradnji u cilju osnivanja Lokalne akcijske grupe „Podravina“.
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu.
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2011. godine.
10. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac.
11. Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PESKI d.o.o. Đurđevac.
12. Razmatranje Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac donijetog u svezi zahtjeva Kluba vijećnika SDP – HSU.
13. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Napomena:
Materijal za 10. i 11. točku dnevnog reda dostavit ćemo vam naknadno. Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.