Izmjene i dopune PPUG-a


Srijeda, 3. siječnja 2007.

Dana 20. prosinca 2006. u dvorani za sastanke Grada Đurđevca održana je prethodna stručna rasprava u svezi Izmjena i dopuna PPUG Đurđevca na kojem su razmotreni razlozi pokretanja postupaka izmjene i dopune PPUG Đurđevac, područja zahvata i obilježja površina koje su predmet izmjene.  Izmjena i dopuna PPUG Đurđevca (Službene novine Grada Đurđevca br. 5/04) utvrđena je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Đurđevca (Službene novine Grada Đurđevca br. 2/06). Jedan od razloga je usklađenje PPUO sa u međuvremenu izmijenjenim propisima iz oblasti prostornog uređenja.Jedan od propisa definirao je obvezu grafičkog definiranja obuhvata obaveznih DPU-a na kartografskim prikazima građevinskih područja iz PPUO-a. Osim navedenog izmjena i dopuna se pokrenula i radi dodatnih zahtjeva pojedinačnih korisnika općinskog prostora, a evidentira se u grafičkom dijelu i odredbama za provođenje. 1.2.1 Zahtjevi za izmjenu i dopunu PPUG Đurđevac u grafičkom dijelu 1. Nakon usvajanja PPUO Đurđevac utvrđena je optimalna varijanta trase Podravske brze ceste, prema Studiji izrađenoj od Inžinjersko-projektnog zavoda d.d. Zagreb, a koja prolazi sjeverno od Grada Đurđevca, te je navedeno potrebno unijeti u PPUG Đurđevac, odnosno potrebno je izbrisati varijantu prema kojoj navedena prometnica Đurđevac obilazi južno, 2. Pošto je varijanta 2 trase Podravske brze ceste iz osnovnog plana postala odabrana varijanta, potrebno je uskladiti širinu trase za projektiranje ceste, na 100,0 metara obostrano od osi predložene trase, tj. ukupno 200,0 m, 3. Obzirom na odabranu varijantu Podravske brze ceste, a s osvrtom na širu prometnu situaciju, ukida se planirani odvojak brze ceste od čvora na Grabankama prema sjeveru – koristiti postojeću trasu D 210 – čvor Virje – Repaš, 4. Sukladno novelaciji kategorizacije cesta, na kartografskim prikazima mijenjaju se oznake nekih prometnica županijske i lokalne razine, 5. Obzirom na nove prostorne odnose, koje izaziva trasa Podravske magistrale, predlaže se trasiranje novih prometnica lokalne razine, za povezivanje teritorija lokalne samouprave, 6. Na kartografskim prikazima precizno se ucrtavaju granice plinskih polja, koja se dijelom nalaze u teritoriju Grada Đurđevca, 7. Potrebno je unijeti u međuvremenu planiranu poziciju bazne postaje mobilnih telekomunikacija, koja se predvidjela locirati na teritoriju naselja Suha Katalena, 8. Ucrtavanje u kartografski prikaz pozicije planirane akumulacije Sirova Katalena, a koje je zajedno sa retencijom Koljak, u predviđena kao dio sustava navodnjavanja obradivih površina, 9. Predviđa se korekcija trase i značaja planiranog 110 kV dalekovoda Vrije – Virovitica, koji je u osnovnom planu predviđen kao alternativni, a koja karakteristika mu se briše, odnosno definira ga se kao planirani, 10. Na zahtjev tvrtke Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Koprivnica, predviđa se unašanje mogućih istražnih prostora i mogućih eksploatacija šljunka ili pijeska na 3 lokacije – neposredno uz današnju eksploataciju Gat (šljunak), kao proširenje polja ili novu eksploataciju, na području Čepelovca (šljunak) i na prostoru neposredno istočno od prostora postojećeg gradskog odlagališta komunalnog otpada (pijesak), 11. Obzirom na interes Grada planom je potrebno utvrditi prostor istraživanja, te područje mogućeg utvrđivanja polja za eksploataciju pitke vode na lokaciji Grabankam, 12. Na osnovu zahtjeva građena predviđa se djelomična korekcija građevinskog područja u naselju Suha Katalena, 13. Obzirom na novonastale prostorne odnose na lokaciji Grabanka, nastale nakon utvrđivanja trase Podravske brze ceste i mogućeg istražnog prostora pitke vode, potrebno je iz PPUG-a izuzeti planiranu termoelektranu na Grabankama, 14. Obzirom na interes provedbe pilot projekta gradnje toplane na biomasu – pod nazivom "Centralizirani toplinski sustav Đurđevac", a koji se predviđa kod srednjoškolskog centra u Đurđevcu, potrebno je u PPUG ugraditi mogućnost gradnje takve građevine, 15. Obzirom na novonastale prostorne odnose na lokaciji Grabanka, kao i utvrđivanje lokacije začne luke za Koprivničku županiju na drugoj lokaciji, potrebno je iz PPUG-a izuzeti planiranu moguću građevinu – zračno pristanište, 16. Sukladno izmjeni Zakona o prostornom uređenju iz 2004. godine, potrebno je u kartografske prikaze građevinskih područja naselja ucrtati obavezne obuhvate prostornih planova užih područja – postojećih i planiranih, te 17. Obzirom na idejno rješenje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda za bilogorska naselja, potrebno je korigirati dijelove trase, prema tehničkom rješenju. 1.2.2 Zahtjevi za izmjenu i dopunu PPUG Đurđevac u tekstu odredbi za provođenje Izmjenama i dopunama odredbi za provođenje, osim što se želi provesti usklađenje sa Izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju iz 2004. godine, potrebno je povećati provedivost i to: 1. Traži se mogućnost definiranja gradnje ribnjaka, 2. Traži se preciziranje uvjeta eksploatacije, nafte, plina, vode, šljunka i pjeska, 3. Traži se preciziranje uvjeta eksploatacije geotermalne vode s izvora Lešćan II., 4. Usklađenje PPUO za Zakonom o prostornom uređenju – izmjene iz 2004. godine, stavak 1. članka 28. Zakona koji je ukinuo dotadašnju mogućnost definiranja obveze izrade detaljnih planova uređenja Programom mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, već je definirao da se navedeno utvrđuje prostornim planom šireg područja, stavak 1. članka 28. Zakona također je definirao obvezu definiranja granica obuhvata detaljnih planova uređenja prostornim planom šireg područja, stavka 2. članka 43. Zakona, kojim se zabranjuje parcelacija zemljišta izvan granice građevinskog područja naselja, kojime bi se povećala građevna čestica unutar granice građevnog područja naselja. Izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju se zabranilo produženje parcela unutar građevnog područja na zemljište izvan građevnog područja, a čime se onemogućila građevina za komercijalni uzgoj životinja manjeg kapaciteta na parcelama i u nastavku parcela obiteljskih kuća. Ovime su posebno pogođena bilogorska naselja, unutar kojih postoji više obiteljskih gospodarstva koja su zainteresirana za gradnju farmi, te potrebno iznaći drugi modalitet za gradnju takvih građevina. PPUO je također potrebno uskladiti u odnosu na drugačiju funkciju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, u odnosu na dosadašnje odredbe Zakona, prema kojima je PPUO bio izrađen.