Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja


Četvrtak, 10. veljače 2011.

  JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca           REPUBLIKA   HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC GRADSKO VIJEĆE Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 060-01/11-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/03-11-1 Đurđevac, 9. veljače  2011.     Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca, br. 4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca upućuje JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca     1. Javna priznanja Grada Đurđevca su:           - Počasni građanin Grada Đurđevca,         - Zlatna plaketa "Sveti Juraj",         - Nagrada za životno djelo i         - Povelja Grada Đurđevca.     Počasnim građaninom Grada Đurđevca mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno doprinijeli napretku Grada Đurđevca ili podizanju ugleda Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske.     Zlatna plaketa "Sveti Juraj" posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti. Svake godine mogu se dodijeliti najviše tri Zlatne plakete.     Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Đurđevcu. Svake godine može se dodijeliti samo jedna nagrada.     Povelja Grada Đurđevca dodjeljuje se građanima Grada Đurđevca, udrugama, ustanovama, trgovačkim, društvenim i drugim pravnim osobama za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada Đurđevca, unapređivanje kvalitete življenja u Gradu Đurđevcu te promicanju ugleda Grada Đurđevca u zemlji i svijetu, a naročito za volonterski rad u razvitku svih pobrojanih područja života. Svake godine može se dodijeliti najviše pet Povelja Grada Đurđevca.         2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti: gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik, potpredsjednici i članovi Gradskog vijeća Grada Đurđevca, radna tijela Gradskog vijeća, trgovačka društva i ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.     3. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su sljedeći:             a) za pojedince          - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju stanja i razvitku pojedinih područja gospodarskog i društvenog života Grada Đurđevca,          - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.          b) za pravne osobe              - da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada Đurđevca ili Republike Hrvatske.     4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati sljedeće:         a) za pojedince - životopis kandidata             - tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata             - temeljito obrazloženje razloga predlaganja             - izjavu o prihvaćanju kandidature        b) za pravne osobe - osnovne podatke o ustroju i djelatnosti             - ostvarene rezultate rada             - temeljito obrazloženje razloga predlaganja.     Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posthumno, sukladno utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarenje ili prinos rezultat njihovog zajedničkog rada.     Odbor za dodjelu javnih priznanja neće razmatrati prijedloge za dodjelu javnih priznanja koji nisu obrazloženi i uz koje nije dostavljena potrebna dokumentacija.             Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Grada Đurđevca.         5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Odboru za dodjelu  javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca, na adresu: Stjepana Radića 1, Đurđevac.     6. Rok za podnošenje prijedloga je do 9. ožujka  2011. godine.                                                                 Predsjednik Odbora:                                           Stjepan Jurković