Proračun za 2014. ostvaren s rekordnim viškom od 5.332.997 kn


Srijeda, 3. lipnja 2015.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. lipnja 2015. godine, prihvaćen je Izvještaj gradonačelnika o poslovanju za 2014. godinu. Proračun je ostvaren u iznosu od 33.912.359,00 kuna. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 5.332.997,00 kuna na nivou konsolidiranog proračuna, odnosno 4,72 mil kuna gledano samo na nivou Grada. Pozitivnim rezultatom podmiren je manjak iz prethodnih godina. Grad Đurđevac od 2009. godine kontinuirano ima negativnu bilancu, odnosno prethodnih godina više se je trošilo nego što su ostvarivani prihodi, pa je krajem 2012. godine ukupni manjak iznosio 4,24 mil kuna, 2013. godine poslovanje je bilo uravnoteženo na nivou primitaka i izdataka, ali je 2013. godina okončana s manjkom od 4,36 mil kuna obzirom da su tijekom 2013. godine ostvarenim uštedama podmirivana dugovanja koja nisu bila iskazana u poslovnim knjigama, a iznosila su preko 2,5 mil kuna. Ovi rezultati odnose se na konsolidirani proračun Grada koji obuhvaća sve korisnike. Pozitivno poslovanje JVP-a utjecalo je da konsolidirani gradski proračun bude negativan u navedenom iznosu od 3,67 mil kuna, iako je na nivou poslovanja samog Grada rezultat bio minus 4,36 mil kuna.

Rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 28.579.362 kuna i njima su pored financijskih i materijalnih izdataka ostvarene subvencije gospodarstvu u iznosu 455.298,00 kuna, pomoći građanima i kućanstvima u novcu i naravi u iznosu 1.251.669 kuna, tekuće donacije u iznosu od 1.663.099 kuna i naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u iznosu od 350.928 kuna. Izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma realizirani su u iznosu od 1.005.730,00 kuna.
Stanje novčanih sredstava na računu riznice na dan 31.12.2014. godine iznosio je 2.305.430,00 kuna, a ukupno nepodmirene obveze iznosile su 399.000,00 kn koje su podmirene po dospijeću u 2015. godini i to ostvarenim viškom nakon podmirenja duga iz prethodnog razdoblja.

Gradonačelnik je u prezentiranju rezultata poslovanja ukazao na okolnosti koje su dovele do ovako pozitivnog rezultata, a odnose se na ostvarene uštede na plaćama zaposlenih, te smanjene materijalne troškove poslovanja kao posljedice planiranja i provođenje postupaka javne nabave. Ujedno je naglašeno zadržavanje socijalne osjetljivosti Grada gdje je zadržan raniji nivo uz uvođenje novih pogodnosti za građane (sufinanciranje školske prehrane, nabavka udžbenika, pomoći najugroženijima, sufinanciranje sportskih i civilnih udruga i dr.).
Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu.