SAZIV 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA


Ponedjeljak, 15. srpnja 2013.

                                              REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                 GRAD ĐURĐEVAC          GRADSKO VIJEĆE                    KLASA: 021-05/13-02/10 URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 Đurđevac, 12. srpanj  2013.         Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09. i 1/13.),                                                                                          S A Z I V A M                                                          2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan                                                            19. srpnja (petak) 2013. godine u 16,00 sati     Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.           Za sjednicu predlažem sljedeći                                                                                                              D N E V N I  R E D :   1.  Donošenje Odluke o gradskim porezima. 2. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 3.  Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije. 4.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 5.  Donošenje Zaključka o davanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/01. 9/10. i 1/12.). 6.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  na području Grada Đurđevca. 7.  Donošenje Odluke o izmjenama  Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama djelatnika Centra za kulturu Đurđevac. 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac. 10.  Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine. 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za  građevinsku sanaciju. 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja. 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i strateško planiranje. 17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za komunalno i vodno gospodarstvo. 18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu. 19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu. 20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. 21. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije. 22. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 23. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj. 24.  Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade. 25. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam. 26. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 27. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 28. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 29. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca. 30. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 31. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca.     Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.                                                                                                                                Predsjednica                                                                                                                              Gradskog vijeća                                                                                                             Kristina Benko Markovica, prof. v.r.