„Sveti Juraj svetom Jurju“- kanonada

Subota, 21. travnja 2018.

Subota, 21. travnja

 

18:00 h Utvrda Stari grad;

„Sveti Juraj svetom Jurju“- kanonada, organizator: Udruga Sveti Juraj Đurđevac