Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za izradu web stranice Grada Đurđevca


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  1. srpnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za izradu
web stranica Grada Đurđevca

I.

Za izradu  web stranica Grada Đurđevca na adresi www.djurdjevac.hr , prihvaća se ponuda ponuditelja AVALON d.o.o. za internetske usluge, Antuna Radića 8, Đurđevac, u iznosu 12.500,00 kn + PDV (ponuda br. 99/2013  od  28.06. 2013.).

II.

S ponuditeljem AVALON d.o.o. Đurđevac, Grad Đurđevac kao naručitelj zaključit će ugovor o izradi web stranice kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke – 3237 Intelektualne usluge, aktivnost 1101 Redovni rad upravnih tijela.

KLASA: 650-01/13-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 1. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.