[VAŽNO] Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 13. travnja 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) i Odluke  o raspisivanju natječaja za prodaju  zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca  KLASA: 940-01/12-01/03, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 22. ožujka 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje JAVNI NATJEČAJ:     JAVNI   NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca      1. Prodaje se zemljište u katastarskoj općini Đurđevac (prostor „Stare tržnice“), i to:     - kčbr. 4331/2 Livada u mjestu sa 264 čhv.     - kčbr. 4333/5 Livada u mjestu sa 49 čhv.     - kčbr. 4333/7 Oranica kod kuće sa 24 čhv.     - kčbr. 4329 Put u mjestu sa 29 čhv.     - kčbr. 4330/3 Livada u mjestu sa 19 čhv.     - kčbr. 7475/259/4 Parkiralište u Ulici Vladimira Nazora sa 182 čhv.     - kčbr. 4331/3 Livada u mjestu sa 95 čhv.     - kčbr. 4330/A Livada kod kuće u selu sa 2 čhv.     - kčbr. 4334/2 Oranica kod kuće sa  30 čhv.     - dio kčbr. 4328/1 pod novom oznakom kčbr. 4328/5  parkiralište sa 75 m2             - kčbr. 4330/2, 4334/1 i 4335/a pod novom oznakom kčbr. 4334/1                         parkiralište  sa 2706 m2.     Zemljište se prodaje u cjelini.      2. Namjena zemljišta iz točke 1. određena je  Urbanističkim planom uređenja grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/11.). Budući kupac obvezuje se prije izgradnje planiranog objekta omogućiti na predmetnom prostoru nesmetano i besplatno parkiranje. Budući kupac na nekretninama iz točke 1.  mora izgraditi objekat u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom u što je uključen i određeni broj parkirališnih mjesta.      3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 2.805.598,06  kuna.      4. Radi formiranja građevinske parcele sukladno Urbanističkom planu uređenja grada Đurđevca, kupac će biti u obvezi otkupiti i dio čkbr. 7475/259/3 u k.o. Đurđevac, od vlasnika Ljekarne Štefanić Đurđevac. Kupoprodaja dijela čkbr. 7475/259/3 izvršit će se po cijeni  po m2  koja će biti postignuta za m2  zemljišta iz točke 1. ovog natječaja, o čemu je između Grada Đurđevca i Ljekarne Štefanić potpisan Sporazum.      5. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.      6. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.         7. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 posto od početne  cijene nekretnina, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: 2360000-1810700004, poziv na broj 7706 - OIB naznakom "jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u k.o Đurđevac“,- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 3. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene, - izjavu o prihvaćanju obveza navedenih u točki 2. ovog natječaja, - pojašnjenje planiranog ulaganja, odnosno planiranu izgradnju objekta.      8.  Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je izgraditi objekat  do 30. 06. 2013. godine.      9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.      10. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac.“      11. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave u „Večernjem listu“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru. S najpovoljnijim ponuditeljem, kupoprodajni ugovor zaključit će se u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru. Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca ili na telefon: 048/811-052, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sati. GRADSKO VIJEĆE                                                      GRADA ĐURĐEVCA