Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)


Utorak, 5. studenoga 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika  Grada Đurđevca, dana 5. studenoga 2013. godine objavljuje

P O Z I V

 NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:

-         Vatroslav Markus iz Virovitice, Antuna Augustinčića 97 i

-         Jelena Sučić iz Đurđevca, Đure Basaričeka 172.

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne  smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 11. studenoga (ponedjeljak)  2013. godine u dvoranu za sastanke Grada Đurđevca (prizemlje zgrade Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac)  u 8,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 8,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u ponedjeljak, 11. studenoga  2013., u 09:30 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Odmah nakon toga bit će obavljeni intervjui s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                    Jasna Kovačev