Pozivaju se udruge da se prijave na natječaj za financiranje programa i projekata u 2022.


Petak, 25. veljače 2022.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine.  Rok za prijavu na natječaj je 30.3.2022. godine. Javni natječaj možete pronaći u nastavku:

Javni natječaj 2022

Odluka o načinu raspodjele sredstava 2022

Godišnji plan natječaja 2022

Upute za prijavitelje 2022

Popis PRILOGA uz prijavu

Obrazac_1_- Opis programa 2022

Obrazac_2_ - Proračun projekta 2022

Obrazac_3_- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac_4_- Izjava o partnerstvu

Obrazac_5_-Životopis voditelja

Obrazac_6_-Izjava o financiranim projektima

Obrazac_7_-Izjava izvoditelja aktivnosti

Obrazac_8_-Procjena kvalitete prijave

Obrazac_9_- Ugovor o financiranju

Obrazac_10_-Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta

Obrazac_11_-Opisni izvještaj projekta

Obrazac_12 - Financijski izvještaj

Obrazac_13_- Zahtjev za isplatom sredstava