Dopune Plana nabave za 2013. godinu


Srijeda, 6. ožujka 2013.
Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 4. ožujka  2013. godine donio je
DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

I.

U točki II. Plana nabave za 2013. godinu iza rednog broja 35. dodaje se:

javna_nabava_novo

 

Ove Dopune Plana nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/13-01/05
Urbroj: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 4. ožujka 2013.

Gradonačelnik:
Slavko Gračan, ing. građ.