Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu (2)


Četvrtak, 24. siječnja 2013.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 27. prosinca 2012. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

I.

U Planu nabave za 2012. godinu u točki II. mijenja se stavak 2. i glasi:

"Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kako slijedi:

pn_1 pn_2 pn_3

 

III.

Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/12-01/02
Urbroj: 2137/03-03-01/11-12-2
Đurđevac, 27. prosinca 2012.

Gradonačelnik:
Slavko Gračan, ing. građ.