Javni natječaj za prodaju stanu u Đurđevcu, Tina Ujevića 19/III


Petak, 3. travnja 2020.

Na temelju članka 391. stavka 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.) i Odluke  o prodaji  stanova  u vlasništvu Grada Đurđevca,  KLASA: 940-01/19-01/43, URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 od 22. srpnja 2019. i KLASA: 940-01/19-01/43, URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-8 od 30. ožujka 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju stana

  1. Prodaje se:

-  stan u zgradi u Đurđevcu, Tina Ujevića 19/III, sagrađenoj na kčbr. 3837/4, zk.ul.br. 10914 k.o. Đurđevac, etažno vlasništvo E-42 (suvlasnički dio s neodređenim omjerom), jednosobni stan na III. katu, desno, NKP – 33,89 m2, sa balkonom, po početnoj cijeni od 173.509,08 kn,

  1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
  2. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
  3. Natjecatelji u prijavitrebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- oznaku stana za koji se natječu: adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišno knjižna oznaka,

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj fizička osoba dala privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

  1. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja.
  2. Ponude se mogu predati poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju stana.“
  3. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave Javnog natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Ostale informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na telefon: 048/811-052, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr

 GRAD ĐURĐEVAC