Javni poziv o izvedenom stanju ceste NC3-056 u naselju Čepelovac


Petak, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13. 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, OIB: 98691330244, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta NC3 - 056 u naselju ČEPELOVAC u k.o. ČEPELOVAC, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i  110/19), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Đurđevca.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja NC3 - 056 izradit će tvrtka HELION GROUP d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Sjedište: Martina Divalta 184, 31000 Osijek.

            Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će u rujnu 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 06. listopada 2021. u vremenu 11:00 do 13:00 sati u novouređenoj zgradi Gradske uprave, na adresi Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac, u sobi za prijem stranka u prizemlju, hodnik desno, prva soba s desne strane.

            GRAD ĐURĐEVAC