JAVNI POZIV za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada


Srijeda, 12. rujna 2012.

JAVNI  POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.         GRAD ĐURĐEVAC Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo     Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12.) objavljuje se: JAVNI  POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju     Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 86/12., određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada. Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac.     Rok za podnošenje zahtjeva je  do 30. lipnja 2013. godine, iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, tj. 26. srpnja 2012. podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012.     Sve potrebne informacije o postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba broj  55/I. kat te putem telefona broj: 048/811-052 ili 048/811-106, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sati. KLASA:361-01/12-01/36 URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-1 GRAD ĐURĐEVAC