JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Đurđevcu


Srijeda, 4. svibnja 2022.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i  članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18., 5/18. – pročišćeni tekst i 11/21.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju  građevinskog zemljišta u Đurđevcu

 

  1. Prodaje se građevinsko zemljište u Đurđevcu upisano u zk.ul.br. 1969 k.o. Đurđevac I:

  kčbr. 2591/2  Đurđevac, Škurdijeva površine 445 m2

                            Livada površine 445 m2.

                            Predmetno zemljište prodaje se u cilju formiranja građevinske parcele.

  1. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 46.200,00 kuna.
  2. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
  3. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
  4. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te  priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 2. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene,

- poslovni plan iz kojeg je razvidna namjena nekretnine koja je predmet prodaje.

  1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  2. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca.“
  3. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr , a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom    natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, Đurđevac, na mail: grad@djurdjevac.hr  ili na tel. 048/811-052.

U Đurđevcu, 4. svibnja 2022.

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC