JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu (predio Stari kotar)


Utorak, 15. veljače 2022.

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o prodaji po poticajnim uvjetima građevinskog zemljišta u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu (predio Stari kotar) („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 2/22.), gradonačelnik Grada Đurđevca dana  15. veljače 2022. godine, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta

u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu (predio Stari kotar)

  1. Javnom natječaju izlažu se sljedeće katastarske čestice (građevinsko zemljište) u vlasništvu Grada Đurđevca, s površinama i cijenom kako slijedi:
Rbr. k.č.br. Površina u m2 Cijena u kn
1. 3590 664 56.772,00
2. 3588 804 68.742,00
3. 3584 815 69.682,50
4. 3582 810 69.255,00
5. 3580 803 68.656,50
6. 3578 805 68.827,50
7. 3576 803 68.656,50
8. 3574 813 69.511,50
9. 3572 821 70.195,50
10. 3571 778 66.519,00
11. 3587 794 67.887,00
12. 3585 800 68.400,00
13. 3583 804 68.742,00
14. 3581 815 69.682,50
15. 3579 814 69.597,00
16. 3577 815 69.682,50
17. 3575 801 68.485,50
18. 3573 816 69.768,00
19. 3567 856 73.188,00
20. 3566 811 69.340,50
21. 3565 803 68.656,50

sve u k.o. Đurđevac I.

Parcele iz stavka 1. ove točke označene su na karti koja se nalazi u privitku ovog Javnog natječaja.

Za parcele od rednog broja 1. do rednog broja 10. ugovori o kupoprodaji zaključit će se nakon donošenja Odluke o prihvaćanju ponude, a za parcele od rednog broja 11. do rednog broja 21. ugovori o kupoprodaji zaključit će se po isteku 6 mjeseci od donošenja Odluke o prihvaćanju ponude.

II. Katastarske čestice iz točke I. sukladno PPUG Đurđevac nalaze se unutar područja stambene namjene.

III. U natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva, a u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina ili su stariji od 45 godina, ali imaju maloljetnu djecu.

IV. Pisani zahtjevi predaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Zahtjev za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu (predio Stari kotar) osobnom dostavom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 8, Đurđevac ili poštom preporučeno na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

V. Pisani zahtjev iz točke IV. mora sadržavati:

  • ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu podnositelja zahtjeva i telefonski broj,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke III. ovog Javnog natječaja (presliku osobne iskaznice ili domovnice, rodni list za podnositelja zahtjeva, rodni list za maloljetnu djecu)
  • oznaku katastarske čestice (građevinskog zemljišta) za koju se podnosi zahtjev.

Prije donošenja odluke, Grad Đurđevac zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja.

VI. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja prijava, pri čemu se prednost za pojedinu parcelu utvrđuje sukladno iskazanom interesu temeljem objavljenog Javnog poziva.

VII. Podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz točke III. odobrava se popust u iznosu od 40% od cijene parcela navedene u točki I. ovog Javnog natječaja, za izgradnju obiteljske kuće pod sljedećim uvjetima:

  • kupac je dužan ishoditi građevinsku dozvolu za stambenu građevinu u roku 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine,
  • kupac je dužan ishoditi uporabnu dozvolu za stambenu građevinu u roku 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine,
  • kupac je obvezan prijaviti prebivalište na području Grada Đurđevca i ne smije promijeniti prebivalište niti boravište s adrese novoizgrađene stambene građevine, u roku od 10 godina od ishođenja uporabne dozvole,
  • kupac ne smije otuđiti kupljeno građevinsko zemljište u roku od 5 godina od  ishođenja uporabne dozvole za stambenu građevinu.

VIII. Istovremeno s upisom vlasništva kupca u zemljišnu knjigu, upisuje se zalog na iznos razlike ugovorene kupoprodajne cijene i cijene građevinskog zemljišta iz točke I. ovog Javnog natječaja, a brisovno očitovanje Grad je dužan izdati u roku 15 dana od dana ishođenja pravomoćne uporabne dozvole.

IX. Rokovi iz točke VII. stavka 1. ovog Javnog natječaja mogu se produljiti iz objektivnih razloga i to rok za ishođenje građevinske dozvole za 3 mjeseca, a rok za ishođenje uporabne dozvole za 6 mjeseci, što će se regulirati dodatkom ugovora o kupoprodaji. U slučaju nepoštivanja rokova za ishođenje građevinske i uporabne dozvole, ugovor o kupoprodaji nekretnine automatski se raskida, bez prava na povrat uloženih sredstava kupcu.

X. Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklapaju gradonačelnik Grada Đurđevca i podnositelj zahtjeva, a supotpisnik kupoprodajnog ugovora uz podnositelja zahtjeva može biti i njegov bračni ili izvanbračni partner.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze.

XI. Kupac zemljišta iz točke I. dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora ili iznimno u roku od 90 dana u slučaju da se kupoprodajna cijena isplaćuje kreditom banke. Ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

XII. Grad Đurđevac izdat će kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegovog prava vlasništva u zemljišne knjige, nakon isplate ugovorene kupoprodajne cijene.

XIII. Grad Đurđevac zadržava pravo da odustane od raspolaganja i poništi ovaj Javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja na natječaju.

XIV. Javni natječaj objavljuje se na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i otvoren je do prodaje ponuđenih građevinskih parcela.

              GRAD ĐURĐEVAC