JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Utorak, 7. prosinca 2021.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca 07. prosinca 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

I. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca putem javnog natječaja i to:

  • kčbr. 325/2 Vinograd u Vinogradima površine 285 čhv upisana u zk.ul.br. 1317 k.o. Čepelovac, koja je istovjetna kčbr. 325/2 Čep. vinogradi površine 1025 m2 i to Vinograd površine 917 m2 i livada površine 108 m2, upisana u Posjedovni list broj 1899 k.o.
    Čepelovac.
  • kčbr. 325/3 Vinograd u Vinogradini površine 171 čhv upisana u zk.ul.br. 2790 k.o. Čepelovac, koja je istovjetna kčbr. 325/3 Čep. vinogradi – livada površine 615 m2 upisana u Posjedovni list broj 1899 k.o. Čepelovac.

Predmetne čestice prodaju se kao cjelina.

II. Početna cijena za nekretnine iz točke I. iznosi 6.888,00 kuna.

III. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

IV. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

V. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu te priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnina, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR3224020061810700004, poziv na broj HR68 7706 - OIB naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca“,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,
- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki II. kao i ukupni iznos ponuđene cijene

VI. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. Ponude se mogu predati poštom preporučeno ili neposredno u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca - ne otvaraj“

VIII. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

IX. Grad Đurđevac zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

X. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr ili na tel. 048/811-052.

GRAD ĐURĐEVAC