Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 11. studenoga 2021.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6. sjednici održanoj dana 11. studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca

I.

U Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca KLASA: 320-02/21-01/09, URBROJ: 2137/03-03-01/09-21-2 od 7. listopada 2021. i u Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca KLASA: 320-02/21-01/09, URBROJ: 2137/03-03-01/09-21-2 od 7. listopada 2021., objavljenom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr dana 15. listopada 2021. godine, izuzimaju se iz postupka natječaja sljedeće čestice:

 1. Đurđevac II - 2956 oranica 1,4710 372 547,21 - 547,21 -
 2. Đurđevac II - 2957 oranica 1,4710 372 547,21  - 547,21 -
 3. Đurđevac II  - 2958 oranica 1,4710 372 547,21  -  547,21 -
 4. Đurđevac II  - dio 2962 oranica 5,4137 372 2.013,90  -  2.013,90 -

 

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

 

 

KLASA: 320-02/21-01/09

URBROJ: 2137/03-03-01/09-21-6

Đurđevac, 11. studenoga 2021.

                                                                                                          PREDSJEDNIK

Željko Lacković, dipl.iur.