POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA – POLJOPRIVREDNOG REDARA


Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara  u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti  Grada Đurđevca, dana 12. srpnja 2019. godine objavljuje

 P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA –

POLJOPRIVREDNOG REDARA

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, i to: Saša Franjić, Škurdijeva 8j, Đurđevac,

 

II.Kandidat pozvan na pismeno testiranje (naveden pod točkom I.) treba doći dana 19. srpnja (petak)  2019. godine u sobu broj 29/I u zgradu Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 1, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III. O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u petak, 19. srpnja 2019., u 12,30 sati u sobi broj 29/I u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 1. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Jadranka Švaco