Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)


Srijeda, 18. prosinca 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, dana 18. prosinca 2013. godine objavljuje

 P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja koja ispunjava  sve formalne uvjete iz natječaja:
- Marijana Zlatec iz Đurđevca, 1. svibnja 14.

II. Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje iz točke I. treba doći dana 23.  prosinca (ponedjeljak) 2013. godine u dvoranu za sastanke Grada Đurđevca (prizemlje zgrade Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac) u 9,30 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata  eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 9,30 sati, bez obzira na  razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 10 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidatkinja će biti obaviještena osobno, istog dana, u ponedjeljak 23. prosinca 2013., u 10,45 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatkinjom ukoliko na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Brankica Kolomaz