Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

 I. Prodaju se sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca putem javnog natječaja:

1. Zemljište i građevine koje se nalaze na adresama Antuna Radića 4, Antuna Radića 6 i Antuna Radića 8 u Đurđevcu, upisane u posjedovni list broj 1748 i 1733 k.o. Đurđevac, katastarske oznake:

- kčbr. 1132 Trg sv. Jurja, dvorište sa 122 m2

kuća i zgrada sa 142 m2

- kčbr. 1135 Trg sv. Jurja, kuća i zgrada sa 490 m2

dvorište sa 611 m2

- kčbr. 1134 Trg sv. Jurja, kuća i zgrada sa 126 m2

dvorište sa 190 m2.

Predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama upisane su u:

- zk.ul.br. 7150 k.o. Đurđevac,

kčbr. 4401/5 Kuća i dvorište u mjestu sa 53 čhv

- zk.ul.br.9065 k.o. Đurđevac,

kčbr. 4401/6 Garaža i dvor u selu sa 15 čhv

- zk.ul.br. 611 k.o. Đurđevac,

kčbr. 4401/3 Kuhinjski vrt kod kuće u selu sa 49 čhv

kčbr. 4401/4 Kućno mjesto i dvorište u selu sa 45 čhv

- zk.ul.br. 206 k.o. Đurđevac,

kčbr. 4402/1 Vrt kod kuće u selu sa 42 čhv

kčbr. 4402/2 Kuhinjski vrt kod kuće u selu sa 92 čhv

kčbr. 7475/312/1 Kuća br. 200 sa dvorištem u selu sa 68 čhv

kčbr. 7475/312/2 Kuća br. 190 sa dvorištem u selu sa 92 čhv.

Početna cijena zemljišta i građevina iznosi 1.260.057,42 kune.

Namjena zemljišta definirana je Urbanističkim planom uređenja Grada Đurđevca – višestambena gradnja.

2. Zemljište u Đurđevcu, iza Gradske tržnice,

- upisano u zk.ul.br. 9145 k.o. Đurđevac

kčbr. 4194/8 Livada za Gradom sa 672 čhv

- upisano u zk.ul.br. 10071 k.o. Đurđevac

kčbr. 4195/2 Sjenokoša za Gradom sa 595 čhv

(posjedovni list broj 2690 i 1748 k.o. Đurđevac, kčbr. 1286 i 1287/1)

Početna cijena zemljišta iznosi 500.390,00 kuna.

Namjena zemljišta definirana je Urbanističkim planom uređenja Grada Đurđevca – gradnja građevina mješovite i poslovne namjene – pretežito trgovačke (oznaka K2).

3. Gradilišta u Đurđevcu na Radničkoj cesti:

a) kčbr. 3418/9 Livada u Lipi sa 53 čhv. (zk.ul.br. 7823 k.o. Đurđevac) i

kčbr. 3418/25 Livada u Lipi sa 135 čhv. (zk.ul.br. 10178 k.o. Đurđevac)

(katastarska oznaka 2510/8)

Početna cijena zemljišta iznosi 82.555,00 kuna

b) kčbr. 3417/14 Livada u Lipi sa 188 čhv (zk.ul.br. 7823 k.o. Đurđevac)

(katastarska oznaka 2510/32)

Početna cijena zemljišta iznosi 68.000,00 kuna.

Zemljište je namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju.

4. Stanovi u zgradi u Đurđevcu, Tina Ujevića 17,19 i 23, sagrađenoj na kčbr. 3837/4 u k.o. Đurđevac

a) jednosobni stan na kbr. 17/II, ulaz lijevo , površine 31,07 m2, po početnoj cijeni od 107.233,76 kn, stan se nalazi u višegodišnjem najmu,

b) jednosobni stan na kbr. 19/III, ulaz desno, površine 33,89 m2, po početnoj cijeni od 132.516,69 kn, stan se nalazi u višegodišnjem najmu,

c) jednosobni stan na kbr. 23/II, ulaz desno, površine 38,38 m2, po početnoj cijeni od 157.300,05 kn.

Stanovi navedeni pod točkom 4. su u izvanknjižnom vlasništvu Grada Đurđevca.

5. Zemljište u Mičetincu – građevinska parcela na kčbr. 589/1 k.o. Mičetinac površine 950 m2

Predmetna nekretnina u zemljišnim knjigama upisana je u zk.ul.br. 1328 k.o. Mičetinac, kčbr. 589/1 Kuća i dvor u selu sa 264 čhv.

Početna cijena 29.442,00 kuna.

II. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

III. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR5123600001810700004, poziv na broj 7706 - OIB naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u k.o Đurđevac za nekretninu pod rednim brojem ____ “,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki I. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene.

Trenutni najmoprimci u stanovima nisu dužni uplatiti jamčevinu.

V. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca.“

VII. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave u „Podravskom listu“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca ili na telefon: 048/811-052, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sati.

                                                                                                                          GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA