Javni natječaj za prodaju otpadnog aluminijskog lima


Petak, 20. prosinca 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i Odluke o prodaji otpadnog aluminijskog lima KLASA: 022-05/13-01/56, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 19. prosinca 2013., gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju otpadnog aluminijskog lima

 1. Prodaje se otpadno profilirani (trapezni) aluminijski lim koji je skinut prilikom rekonstrukcije krovišta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, u količini od cca 2000 kg.

Aluminijski lim prodaje se u cjelini, a temeljem stvarno izvagane količine.

2. Početna cijena materijala iz točke 1. iznosi 7,50 kn/kg.

3. Materijal iz točke 1. može se razgledati uz prethodnu najavu u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, svaki radni dan od 8 -14 sati.

4. Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 27. prosinca 2013. godine.

5. Najpovoljniji ponuditelj dužan je izvršiti isplatu materijala sukladno danoj ponudi, u roku od 8 dana od dostave odluke o prihvaćanju ponude, a preuzimanje materijala izvršit će se nakon izvršene uplate.

6. Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ - PRODAJA OTPADNOG ALUMINIJSKOG LIMA“.
Ponuda mora sadržavati:
- naziv pravne i fizičke osobe s adresom sjedišta, OIB,
- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene po 1kg, te ukupnu ponuđenu cijenu.

7. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši ukupni iznos za ponuđeni materijal.

8. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca ili na telefon: 811-052.

KLASA: 022-05/13-01/56
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 19. prosinca 2013.

GRAD ĐURĐEVAC