Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora


Ponedjeljak, 15. studenoga 2010.

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca («Službene novine« Grada Đurđevca, broj 9/98., 9/01., 6/06. i 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Grada Đurđevca

I .

Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, u zgradi u Đurđevcu, S. Radića 1, upisanoj u z.k. ul.br. 880 k.o. Đurđevac i čk.br. 4397 i 7475/263/2, jednokatna i dvokatna zgrada općine i dvor 104 i 273 čhv., površine 28 m2. Prostor se sastoji od 2 prostorije.

Poslovni prostor daje se u zakup pod sljedećim uvjetima :

  • za obavljanje uredskog poslovanja,
  • početna cijena mjesečnog zakupa je 420,00 kn.

Ugovor se sklapa na 5 godina.

II .

Ponuđeni poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati uz prethodnu dostavu obavijesti Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.

III.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, do 2. studenog 2010. godine.

IV.

Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom «ZA JAVNI NATJEČAJ- POSLOVNI PROSTOR U ZGRADI S. RADIĆA 1, ĐURĐEVAC«.

Ponuda mora sadržavati:
- naziv pravne osobe s adresom sjedišta,
- dokaz da ponuditelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe (izvod iz sudskog registra i sl.),
- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se natječe,
- ukupni najviši mjesečni iznos zakupnine koju natjecatelj nudi,
- potvrde o uredno ispunjenim obavezama s osnova plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje kao i poreze.

IV .

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

V.

Gradonačelnik Grada Đurđevca zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu podnesenu na natječaj i s tog osnova ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca ili na telefon: 811-052.

KLASA: 372-03/10-01/10

URBROJ: 2137/03-02-01/06-10-2

Đurđevac, 25. listopada 2010.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.