Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga


Petak, 2. studenoga 2012.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga KLASA: 940-01/12-01/17, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 25. listopada 2012. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga KLASA: 940-01/12-01/17, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 25. listopada 2012. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga 

1. Daje se u zakup putem javnog natječaja zemljište  u vlasništvu Grada Đurđevca i to:
kčbr. 1606/2 sa 3508 m2 (gruntovni broj 945/1, zk.ul.br. 9813) k.o. Đurđevac  na kojoj  je izgrađena i postavljena kolna vaga nosivosti 20 tona, kiosk s kontrolnom pločom vage, sanitarni kontejner i stočna vaga nosivosti 1000 kg.
Predmetna parcela opremljena je električnim i vodovodnim instalacijama,  te žičanom ogradom oko njenog većeg dijela.

2. Zemljište kao i objekti iz točke 1. daje se u zakup na vrijeme od dvije godine.

3. Početni iznos zakupnine za zemljište i objekte iz točke 1. iznosi 15.000,00 kuna godišnje. Ponuditelji  se natječu stavljanjem pismenih ponuda povrh početne cijene.

4. Na zemljištu iz točke 1. mogu se obavljati djelatnosti sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

5. Budući zakupac dužan je ishoditi minimalno tehničke uvjete za djelatnost koju planira obavljati. Također je dužan atestirati obje vage i ispoštovati sve zakonske uvjete za njihovo korištenje.

6. Ponude se mogu predati putem pošte ili neposredno u sobi br. 32/I Gradske uprave u Đurđevcu, S. Radića 1 i to u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za javni natječaj za davanje u zakup zemljišta s postavljenom kolnom vagom".

7. Rok za dostavu ponuda je   9. studenoga 2012. godine do 9,00 sati.

8. S ponuditeljem  koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, zaključit će se ugovor, kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 940-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2

GRAD ĐURĐEVAC