Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama


Petak, 10. rujna 2021.

     Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.),  gradonačelnik  Grada Đurđevca  raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

 

 1. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama, na rok od 5 godina, za sljedeći poslovni prostor:

-  Antuna Radića 8, Đurđevac. Površina: 22,50 m2. Namjena: aktivnosti vezane uz kulturu. Mjesečna naknada: 22,50 kn.

 

            Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 9-13 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

 

 1. Pravo podnošenja pismene prijave za poslovne prostore imaju udruge građana koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

-  udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Đurđevcu;

-    udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

-    udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Đurđevca;

-  udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

-   mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

-  da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

-   aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Đurđevca;

-  prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim Pravilnikom;

-   udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o zakupu gradskih prostora.

 

 1. Prijava na natječaj mora sadržavati:

- izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

- dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

-  presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;

- ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene osobe za zastupanje udruge o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Đurđevca;

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;

- dokaz o urednoj predaji svih izvješća Gradu i drugim institucijama (potvrda Porezne uprave/FINA-e o predanim izvještajima ili drugi prikladan način);

- druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazac prijave može se preuzeti sa internet stranice Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr te se popunjava na računalu.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obrazac prijave vlastoručno potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjeren službenim pečatom udruge.

 

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro su:

 

a) Godine aktivnog djelovanja

 • za svaku godinu aktivnog djelovanja _____ 1 bod

          b) Broj zaposlenika

 • do 2 _____1 bod
 • od 3 do 6 _____ 3 boda
 • 7 i više _____ 5 bodovac) Broj članova i/ili volontera
 • do 20 _____ 1 bod
 • od 21 do 50 _____ 2 boda
 • od 51 do 100 _____ 3 boda
 • više od 100 _____ 4 boda

  d) Neposredan rad s korisnicima usluga

 • rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika _____ 1 bod
 • rad s ciljanim skupinama od 21 do 50 korisnika _____ 3 boda
 • rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika _____ 5 bodova

  e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe

 • iz EU fondova _____ 5 boda
 • iz državnog proračuna _____ 4 boda
 • iz proračuna Grada Đurđevca _____ 3 boda
 • iz poslovnog sektora _____ 2 boda
 • iz drugog inozemnog javnog ili privatnog donatora _____1 bod

  f) Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor

 • 1 partner _____ 1 bod
 • 2 partnera _____ 3 boda
 • za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno _____ 1 bod

  g) Prethodno korištenje prostora

 • prethodno uredno korištenje istog gradskog prostora _____ 10 bodova
 1. Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

      Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

 

 1. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenju udrugama utvrđuje Prijedlog liste prvenstva koja se objavljuje na internetskoj stranici Grada Đurđevca i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

             Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku, putem Ureda gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste prvenstva.

            Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

 1. Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik.

            Na temelju Konačne liste Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku donošenje zaključka o dodjeli prostora na korištenje koji mora biti javno objavljen na službenim stranicama Grada Đurđevca.

 

 1. Na temelju zaključka Gradonačelnika zaključuje se ugovor o korištenju gradskog prostora (u nastavku: ugovor).

            Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor ne pristupi zaključenju ugovora, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku slijedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

            Ugovor se sklapa na 5 godina.

 

 1. Korisnik gradskog prostora plaća naknadu za korištenje prostora u iznosu navedenom u točki 1. ovog Natječaja. Za vrijeme korištenja gradskog prostora, korisnik je dužan plaćati režijske i sve druge troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora.
 1. Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora udrugama“ preporučeno poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac,  osobnom dostavom u pisarnici zgrade Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac ili elektroničkim putem na mail: grad@djurdjevac.hr .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr .

 

Obrazac - prijava na javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

 

KLASA: 007-01/21-01/43

URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-3

 

                                                                                       GRAD ĐURĐEVAC