Javni natječaj za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 6. svibnja 2022.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15.  i 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18., 5/18. – pročišćeni tekst i 11/21.), gradonačelnik Grada Đurđevca 06. svibnja 2022. godine raspisuje

 

JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

 

 

 1. Prodaje se građevinsko i poljoprivredno zemljište u k.o. Severovci kao cjelina i to:

 

 • kčbr. 1014 Širine ukupne površine 476 m2, koja se sastoji od Kuća Širine površine 72 m2 i Dvorište Širine površine 404 m2, upisano u zk.ul.br. 150 k.o. Severovci,
 • kčbr. 1016 Širine ukupne površine 561 m2, koja se sastoji od Zgrada (1) površine 64 m2 i Dvorište Širine površine 497 m2, upisano u zk.ul.br. 148 k.o. Severovci,
 • kčbr. 1015 Oranica Širine ukupne površine 1822 m2 upisana u zk.ul.br. 150 k.o. Severovci,
 • kčbr. 1017 Širine ukupne površine 509 m2 upisane u zk.ul.br. 148 k.o. Severovci,
 • kčbr. 1018 Širine ukupne površine 1410 m2 upisane u zk.ul.br. 148 k.o. Severovci,
 • kčbr. 888 Oranica krčevine ukupne površine 4628 m2 upisana u zk.ul.br. 149 k.o.

Severovci,

 • kčbr. 889 Livada krčevine ukupne površine 2669 m2 upisana u zk.ul.br.149 k.o.

Severovci,

 • kčbr. 1154 Livada Širine ukupne površine 5105 m2 upisana u zk.ul.br. 149 k.o. Severovci,

 

Nekretnine kčbr. 1014 i kčbr. 1016 prodaju se po početnoj cijeni od 35,00 kn/m2 za građevinsko zemljište.

 

Nekretnine kčbr. 1015, kčbr. 1017, kčbr. 1018, kčbr. 888, kčbr 889 i kčbr. 1154 prodaju se po početnoj cijeni od 1,96 kn/m2 za poljoprivredno zemljište.

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

 

 1. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju

zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

 1.   Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu te  priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 1. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene.

 

 1.  Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

 

 1. Ponude se mogu predati preporučeno poštom na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac ili neposredno u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca – ne otvaraj“

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, Đurđevac, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

 

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

 

       Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr ili na tel. 048/811-052.

 

 

U Đurđevcu, 06. svibnja 2022. godine.

 

 

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC