Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Utorak, 29. kolovoza 2023.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15.  i 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18., 5/18. – pročišćeni tekst i 11/21.), gradonačelnik Grada Đurđevca 29. kolovoza 2023. godine raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

 

  1. Prodaje se zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca upisano u zk.ul. br. 3285 k.o. Đurđevac I, i to:
  • kčbr. 3183 Lipa površine 345 m2

                  Livada površine 345 m2.

  1. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 2.100,00 EUR.
  1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
  1. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju

zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

  1. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu te  priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 2. ovog natječaja kao i  ukupni iznos ponuđene cijene.

  1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.
  1. Ponude se mogu predati preporučeno poštom na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac ili neposredno u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca – ne otvaraj“
  1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 8, Đurđevac, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

            Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Službi ureda gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr ili na tel. 048/811-052.

 

KLASA: 940-01/23-01/48

URBROJ: 2137-03-01-01/01-23-2

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC