Javni poziv za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Petak, 12. veljače 2021.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12 i 86/12., 126/12. , 94/13. , 152/14. , 7/17. i 68/18.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt UP.03.2.1.03.0002 „Iskrice“, Osnovna škola Đurđevac raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos.

Broj traženih osoba: 1 stručno komunikacijski posrednik u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno.

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 5 mjeseci.

UVJETI:

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
  • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  • da je kandidat upisan u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:  Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

OPIS POSLOVA: osnovna zadaća pružanje komunikacijske potpore gluhim, nagluhim i gluho-slijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluho-slijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala).

POSLOVI: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluho-slijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni intervju.

Odabrani kandidat u obvezi je proći program osposobljavanja za rad u trajanju od 20 sati.

S odabranim kandidatom škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – (preslika)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (preslika)
  • pisani dokaz (potvrda/uvjerenje) o završenoj edukaciji za stručnog komunikacijskog posrednika ukoliko je kandidat završio edukaciju (preslika)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti (preslika)

      -    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, s naznakom: “Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac”.  Rok za dostavu prijava je do 19.veljače 2021. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

OSNOVNA ŠKOLA  ĐURĐEVAC