Natječaj za imenovanje pročelnika


Srijeda, 21. lipnja 2017.

U  broju 59. „Narodnih novina“ od  21. lipnja 2017. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela gospodarstvo, financije i razvojne projekte:

  • rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
  • sudjeluje u izradi proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, priprema i izrađuje akte iz nadležnosti Upravnog odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
  • brine o izvršavanju poslova prema državnoj upravi i drugim tijelima,
  • pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,

-    vrši nadzor nad poslovima riznice,

-    koordinira poslove uz izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

-    obavlja stručne poslove vezane uz poticanje poduzetništva,

-    obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenih radnih mjesta je 3,35 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte, za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),

- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16)

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru
znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu imenovani.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.
Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.