Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica


Utorak, 30. travnja 2019.

Na temelju članka 26. stavak 6. Zakona o muzejima ( „Narodne novine“, br. 61/18.) i članka 3. i 18. Statuta Muzeja Grada Đurđevca,  Grad Đurđevac, Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca, raspisuje

 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti i obrazovanju, te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice),
 • podatak o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
 • dokaz o radu u muzeju ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova te
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Grada Đurđevca.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana  Radića 1, Đurđevac s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja“,  te na službenoj web stranici Grada Đurđevca i Muzeja Grada Đurđevca.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U Đurđevcu, 29.04.2019.god.

GRAD ĐURĐEVAC