Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu- voditelj odsjeka za gradnju, investicije i komunalne djelatnosti


Petak, 3. travnja 2020.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu voditelja Odsjeka za gradnju, investicije i komunalne djelatnosti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti  Grada Đurđevca, dana 3. travnja 2020. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VODITELJA ODSJEKA ZA GRADNJU, INVESTICIJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, i to:

-Kristijan Grgac, Šandora Brauna 28, Đurđevac.

II.Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne  smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III.Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom I.) treba doći dana 9. travnja (četvrtak)  2020. godine u sobu broj 29/I u Gradsku upravu Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac, u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 9,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u četvrtak, 9.  travnja 2020. godine u 11 sati u sobi broj 29/I. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

 

Predsjednica Povjerenstva

Jadranka Švaco, dipl.iur.