Javni natječaj za atraktivne poslovno – građevinske parcele u Đurđevcu


Srijeda, 3. prosinca 2008.

Grad Đurđevac raspisao je Javni natječaj za prodaju atraktivnih građevinskih parcela za poduzetničku djelatnost i to uz Gradsku tržnicu i u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu. Sadržaj natječaja objavljujemo ovdje u cijelosti.     Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog  zemljišta u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A), KLASA: 943-01/08-01/05, URBROJ: 2137/03-08-3 od 18. studenoga 2008. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca, raspisuje   JAVNI   NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u "Industrijskoj zoni" Grada Đurđevca (zona A)   1.      Prodaje se građevinsko zemljište u "Industrijskoj zoni" Grada Đurđevca (zona A) , u k.o. Đurđevac, i to: a) kčbr. 3121 oranica površine 7718 m2- oznaka prema projektu: A3 (gruntovni broj 3542 oranica u ulici S. Radića sa 1 j 468 čhv.)             b) kčbr. 3239 oranica površine 15520 m2- oznaka prema projektu: A4  (gruntovni broj 3574 oranica u ulici S. Radića sa 2 j 1142 čhv.)              c) kčbr. 3230/1 oranica površine 8907 m2- oznaka prema projektu: A5  (gruntovni broj 3585/1 livada u ulici S. Radića sa 1 j 641 čhv.).                2. Zemljište iz točke 1. a) i c) namijenjeno je:             -   za poduzetničke djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti prikladne za izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne koriste naftu i njezine derivate,             -  za  djelatnost ugostiteljstva i trgovine. Zemljište iz točke 1. b) namjenjeno je:               - za djelatnost ugostiteljstva i trgovine.                                                            3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi:             - za poduzetničku djelatnost - mali obrti i proizvodne djelatnosti - 12,00  kuna po 1 m2,             - za djelatnost trgovine i ugostiteljstva  150,00 kuna po 1 m2.             Komunalni doprinos nije obračunat u cijenu.             4. Građevinsko zemljište iz točke 1. opremljeno je vodovodnom  mrežom, kanalizacijskom i plinskom mrežom, javnom rasvjetom te priključcima parcela na javni put. Izgrađena je  trafostanica  za potrebe opskrbe električnom energijom poduzetnika u Industrijskoj zoni, a snaga priključka naknadno će se platiti Gradu Đurđevcu temeljem posebnog ugovora.             U tijeku su radovi na asfaltiranju pristupnih cesta, nogostupa i parkirališta.             5. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.              6. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti: - dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5.000,00 kuna  koja se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1810700004, poziv na broj 7706 - pravna osoba MB - fizička osoba JMBG s naznakom "jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta", - dokaz o hrvatskom državljstvu (preslik domovnice), - rješenje o registraciji, - ponudu novčanog iznosa povrh početnog iznosa cijene građevinskog zemljišta iz ovog natječaja po m2, te ukupni iznos ponude, - kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, BON 1, - potvrde da nemaju nepodmirenih dospjelih obveza na računu, evidentiranih nepodmirenih naloga za plaćanje, kao ni nepodmirenih obveza na osnovi poreza, te doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (potvrde HZMO, HZZO, Porezne uprave i poslovne banke), - djelatnost koju će obavljati u zoni, odnosno namjenu zemljišta, - planirana ulaganja i izvore financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.             7. Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su iznos jedinične cijene po jednom m2 zemljišta i namjena zemljišta.             8. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je početi izgradnju:             - objekta namjenjenog za poduzetničku djelatnost  najkasnije u roku 12  mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 24 mjeseca po zaključenju ugovora,             - objekta namjenjenog za  djelatnost trgovine i ugostiteljstva   najkasnije u roku 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 24 mjeseca po zaključenju ugovora.             9. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od obavljenog izbora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.             10. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 34, Gradske uprave u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta- Industrijska zona Grada Đurđevca (zona A)."             12. Rok za dostavu ponuda je do 15. prosinca 2008. godine, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.             Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti  niti jednu pristiglu ponudu.             Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora  Grada Đurđevca ili na tel. 048/811-052 i 048/811-106.                                                                    GRADSKO POGLAVARSTVO                                                                        GRADA ĐURĐEVCA                                          Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, donesenoj na 83. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Đur- đevca održanoj 18. studenoga 2008. godine,  raspisuje se                                                            JAVNI  NATJEČAJ                                           za davanje u zakup poslovnog  prostora                                                 u vlasništvu Grada Đurđevca                                                                                                                                         I .        Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada          Đurđevca, u zgradi u Đurđevcu, Trg sv. Jurja 12 ( zgrada  Devčić ),  površine 123,00 m2, a koji se sastoji od 4 prostorije i sanitarnog čvora, upisanoj u z.k.ul.br. 6758 k.o. Đurđevac i to  čkbr. 4401/2 i 7475/318/3 Kuća u selu, sa 106 čhv.               Poslovni prostor daje se u zakup pod sljedećim uvjetima :          a) za obavljanje rada trgovina i banaka ,              početna cijena mjesečnog zakupa je 3.690,00 kn ,                  b)  za obavljanje rada ureda,             početna cijena mjesečnog zakupa je 1.845,00 kn.       Ugovor se sklapa na tri godine.                                                                        II .    Poslovni prostor iz točke I . ove  Odluke daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama putem javnog natječaja koji se provodi prikupljanjem zatvorenih ponuda .                                                                       III .     Ponuđeni poslovni prostor  može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati  uz prethodnu dostavu obavijesti Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.                                                                      IV.   Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u « Podravskom listu «.                                                                         V.                                                                       Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom « ZA JAVNI NATJEČAJ-POSLOVNI PROSTOR U ZGRADI TRG SV. JURJA 12, ĐURĐEVAC «.          Ponuda mora sadržavati: - naziv pravne i fizičke  osobe s adresom sjedišta,  - dokaz da natjecatelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji         se natječe (izvod iz sudskog registra i sl.), - adresu i površinu poslovnog prostora za koji se natječe, - ukupni najviši mjesečni iznos zakupnine koju natjecatelj nudi, - potvrde o uredno ispunjenim obavezama s osnova plaćanja doprinosa za zdravstveno i     mirovinsko osiguranje kao i poreze.                                                                         VI .    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.                                                                     VII.     Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca zadržava pravo  ne prihvatiti  niti jednu ponudu podnesenu na natječaj  i s tog osnova ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.    Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca ili na telefon: 811-052.   KLASA: 372-03/08-01/36 URBROJ: 2137/03-08-4 Đurđevac, 18. studenoga 2008.                                           GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ĐURĐEVCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine", broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) i Odluke  o  raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u katastarskoj općini Đurđevac KLASA: 943-01/08-01/12, URBROJ: 2137/03-08-1 od 18. studenoga 2008. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca raspisuje   JAVNI   NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u katastarskoj općini  Đurđevac ( pored Gradske tržnice)               1. Prodaje se zemljište u k.o. Đurđevac (pored Gradske tržnice), putem javnog natječaja i to: -         kčbr.  1287/1 livada  površine 2293 m2 ( zk.ul.br. 9145 k.o. Đurđevac, čkbr. 4194/8 livada za gradom sa 672 čhv.) -         kčbr.  1286  livada  površine 1968 m2 ( zk.ul.br. 10071 k.o. Đurđevac, čkbr. 4195/2 sjenokoša za    gradom sa 595 čhv.) -         dio kčbr. 1108  livada površine 563 m2 - dio koji se nalazi neposredno uz kčbr. 1287/1 i kčbr.1286 ( zk.ul.br. 8532 k.o. Đurđevac, dio čkbr. 4196/2) 2. Namjena zemljišta iz točke 1. određena je Prostornim planom uređenja Grada Đurđevca. 3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi  1.500.000,00 kuna.     Komunalni doprinos nije uračunat u cijenu. 4. Za dio kčbr. 1108 livada površine 563 m2, kupac će  temeljem dobivene lokacijske dozvole za izgradnju objekta izvršiti parcelaciju zemljišta, a Grad Đurđevac izdat će kupcu sve potrebne suglasnosti za tu svrhu. Nakon parcelacije predmetne čestice, Grad Đurđevac izdat će kupcu valjanu ispravu za uknjižbu prava vlasništva  u zemljišnim knjigama za dio  parcele koji je predmet kupoprodaje. 5. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.             6. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.             7. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti: - dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 5 posto od početne  cijene nekretnina, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: 2360000-1810700004, poziv na broj 7706 - pravna osoba MB - fizička osoba JMBG s naznakom "jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u k.o Đurđevac", - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji, - ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 3. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene - pojašnjenje planiranog ulaganja, odnosno planiranu izgradnju objekta.             8. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od obavljenog izbora. Natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 9.Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je ishoditi dokumentaciju za gradnju u roku od 12 mjeseci od zaključenja ugovora, te izgraditi objekat u roku od dvije godine od ishođenja pravomoćne dozvole za gradnju. 10. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac." 11. Rok za dostavu ponuda je do 15. prosinca 2008. godine. Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca ili na telefon: 048/811-052.                                                                   GRADSKO POGLAVARSTVO                                                                    GRADA ĐURĐEVCA