Subvencioniranje voćnjaka i vinograda


Četvrtak, 22. travnja 2010.

JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda   Na temelju Programa subvencioniranja u poljoprivredi u 2010. godini, za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2010. godinu (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 9/09), Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2010. godini I. Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini, dostave svoje zahtjeve za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2010. godini. II. Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju 1.Pravo na subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište tvrtke obrta na području Grada Đurđevca i udruge sa sjedištem na području Grada Đurđevca i sa zemljištem na području Grada Đurđevca. 2.Podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te  podizati nasad na području Grada Đurđevca, s sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine. 3.Zahtjev se podnosi jednom godišnje. 4.Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici 2,00 kn. 5.Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze i podsadnja (minimalno 300 cijepova) postojećih nasada vinograda na površini do 5 ha, za nabavu loznih cijepova i to 2,00 kn po loznom cijepu. 6.Sadnja višegodišnjih nasada se mora izvršiti propisanim i deklariranim sadnim materijalom. 7.  Vinogradarska udruga ostvaruje pravo na subvenciju za nabavu loznih cijepova za              svoje članove koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca. Kao dokaz o kupnji      loznih cijepova, vinogradarska udruga mora dostaviti račun ili ovjerenu presliku računa      o kupnji repromaterijala, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu.         Na spisku o preuzimanju repromaterijala svaki član udruge potpisom potvrđuje      primitak određenog broja loznih cijepova, a u prilogu je preslika osobne iskaznice za        svakog člana. 8.  Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan           podnošenja zahtjeva.        III. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju 1.Obrazac zahtjeva. 2.Izjava podnositelja zahtjeva. 3.Kopija računa dobavljača sadnica i otpremnica. 4.Deklaracija za sadnice. OBRAZAC ZAHTJEVA preuzmite OVDJE . (kliknite na link) IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva Zahtjev se podnosi do 15.12.2010. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje voćnjaka i vinograda i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:  Grad Đurđevac Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode Stjepana Radića 1 48350 Đurđevac Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati. V. Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca, a na osnovu Rješenja će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju voćnjaka i vinograda. VI.           Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052. Objavom ovog Javnog poziva prestaje važiti Javni poziv od 19.04.2010. godine. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA KLASA:320-01/09-01/07 URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-3 Đurđevac, 19. travnja 2010.