Akti gradonačelnika


Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvođače vina za OPG Nada Matočec

Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je Z […]

Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Mara Fuk

Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je Z […]

Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva na OPG-u Darko Jalžabetić

Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je Z […]

Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Vlado Pleško

Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je Z […]

Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u Ljiljana Kandučar

Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je Z […]

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Đurđevca

Petak, 7. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC GRADONAČELNIK KLASA: 810-03/18-01/17 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1 Đurđevac, 7. prosinca 2018. Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca (KLASA:810-03/18-01/05, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1, od 27. ožujka 2018. godine), gradonačelnik Grada Đurđevca dana 7. prosinca […]

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca

Petak, 7. prosinca 2018.

Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 69/16), gradonačelnik Grada Đurđevca dana 7. prosinca 2018. godine donosi SHEMU MOBILIZACIJE Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca Članak 1. Mobilizaciju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Stožer) nalaže načelnik Stožera ili gradonačelnik […]

Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2018.“

Četvrtak, 6. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik […]

Zaključak o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2018.“

Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. […]

Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu opreme i strojeva na OPG-u Božica Vrbančić

Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je Z […]