Natječaj za prijam u službu


Srijeda, 1. kolovoza 2012.
U  broju 89/11 „Narodnih novina“ od 29.07.2011. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca,  vježbenika na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj
Opis poslova:
    Vježbenik će se za vrijeme vježbeničkog staža osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju: poslovi oko izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenje njihove provedbe, kontrola i koordinacija kod izrade tehničke dokumentacije, izdavanje potrebnih suglasnosti i posebnih uvjeta za izdavanje rješenja o uvjetima građenja i lokacijskih dozvola, izrada rješenja  za priključke na komunalnu infrastrukturu, izrada rješenja o odobrenju korištenja javnih površina, izrada rješenja o visini komunalnog doprinosa te rješenja o prisilnoj naplati – ovrsi komunalnog doprinosa, izdavanje odobrenja za postavu reklama, obavljanje poslova vezanih za zaštitu i uređenje okoliša, obavljanje poslova planiranja i održavanja javnih zelenih površina, suradnja sa stručnim osobama za hortikulturno uređivanje parkova, ulica i ostalih javnih površina te ostali poslovi po nalogu pročelnika.

Plaća vježbenika iznosi 85%  plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti za visoku stručnu spremu, odnosno 85% plaće koju čini umnožak koeficijenta 2,00 i osnovice za obračun plaće u iznosu od 4.000,00 kuna bruto.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07,  38/09 i 55/11)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

REPUBLIKA   HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo
KLASA: 112-01/11-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-11-3
Đurđevac, 25. srpnja  2011.

 

Na temelju članka 19.  i članka 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), a sukladno Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2011. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/11. i  4/11.), pročelnik  Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu

u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju – vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati  sljedeće posebne uvjete:

- magistar građevinske ili arhitektonske struke, ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
- poznavanje jednog stranog jezika s područja Europske unije,
- poznavanje rada na računalu.
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu građevinske ili arhitektonske struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

-    punoljetnost
-    hrvatsko državljanstvo
-    zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Na radno mjesto vježbenika može biti primljena osoba sa završenim obrazovanjem navedene stručne spreme i struke, koja u okviru tog stupnja obrazovanja i struke ima manje od 12 mjeseci radnog iskustva.

Vježbenik je dužan najkasnije do isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj,  kandidati obavezno prilažu:

- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
- diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (izvornik ili ovjerenu presliku),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se  ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca (izvornik ili ovjerenu presliku),
-    preslik radne knjižice.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.
Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su  priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova,  podaci o plaći kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za prijam u službu vježbenika“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD ĐURĐEVAC

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju, dana 24.  kolovoza 2011. godine objavljuje

P O Z I V
NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva  kandidata, i to (prema abecedom redu prezimena):
1. Tomislav Ivurek iz Đurđevca, Kralja Tomislava 123a    i
2. Ivan Mlinjarić iz Đurđevca, Bana Jelačića 85.

II.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 30. kolovoza (utorak)  2011. godine u dvoranu za sastanke Grada Đurđevca (prizemlje zgrade Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac)  u 9,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.
Bodovanje testa: za svaki točan odgovor kandidat dobiva 1 bod. Maksimalan broj bodova je 10, a intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 5 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III.

O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u utorak,
30. kolovoza 2011., u 11:30 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Odmah nakon toga bit će obavljeni intervjui s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

IV.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jadranka Švaco