Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto portira


Petak, 17. prosinca 2010.

U  broju 135  „Narodnih novina“ od 6. prosinca 2010. godine, objavljen je natječaj za prijam u radni odnos portira u Stručnu službu Grada Đurđevca.   Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.  Opis poslova radnog mjesta portira:

Obavlja poslove evidencije ulaska stranaka u zgradu Grada Đurđevca, upućuje stranke i daje im osnovne informacije. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenih radnih mjesta je 1,00  uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.000,00 kuna bruto. Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvor za pripremanje kandidata  za provjeru je   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08 i 36/09) – osnovno poznavanje.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08.), a sukladno Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2010. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/10. i  7/10.), pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Stručnu službu Grada Đurđevca:

-  portir –  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca,
sa sljedećim posebnim uvjetima: završena osnovna škola, položen vozački ispit B kategorije.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta završene osnovne škole (izvornik ili ovjerenu presliku),
- preslik vozačke dozvole za B kategoriju,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka
16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca (izvornik ili ovjerenu presliku).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

    Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac,  u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

    O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

    GRAD ĐURĐEVAC