Objava u svezi natječaja za prijam u službu višeg referenta – komunalnog i prometnog redara


Četvrtak, 26. travnja 2012.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA – KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARA U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, INVESTICIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA ĐURĐEVCA.

U  broju  47  „Narodnih novina“ od  25. travnja 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg referenta – komunalnog i prometnog redara u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova:

Obavlja poslove prometnog i komunalnog redarstva na području Grada, obavlja poslove planiranja i održavanja javnih zelenih površina, surađuje sa stručnim službama za hortikulturno uređenje javnih površina, obilazi teren i provjerava veličine prostora koje su zadužene komunalnom naknadom, nadzire postavljanje kioska i pokretnih naprava i donosi rješenja o njihovom uklanjanju. Nadzire obavljanje svih komunalnih djelatnosti na području Grada, zabranjuje izvođenje radova na javnim površinama bez odobrenja nadležnog tijela. Pokreće prekršajne postupke, izriče i naplaćuje mandatne kazne. Prati moguće izvanredne situacije (poplave, potresi, oluje i sl.), daje prijedloge za sprečavanje mogućih posljedica istih, organizira i kontrolira provođenje potrebnih mjera, a obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,86 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.800,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11., 84/11. i   90/11.),
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10 i 74/11),
 • Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/03, 1/08 i 8/09),
 • Odluka o uređenju prometa u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/10.),
 • Odluka o nerazvrstanim cestama („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/98 i 1/08)

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani. Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

REPUBLIKA   HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
Upravni odjel za prostorno uređenje,
investicije i komunalno gospodarstvo
KLASA: 112-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 17. travnja 2012.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2012. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/12.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu

u Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca na radno mjesto Viši referent – komunalni i prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati  sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik prometne ili tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu prometne ili tehničke struke.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima  navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.).
Uz prijavu na natječaj,  kandidati/kandidatkinje obavezno prilažu:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • diplomu ili svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se  ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca,
 • presliku radne knjižice (uključujući stranice s imenom i radnim stažom),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima nakon završenog obrazovanja (presliku potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
 • presliku vozačke dozvole.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.
Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili
nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za prijam u službu Višeg referenta – komunalnog i prometnog redara“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK
Dejan Đud,  dipl.ing. građ.