Pravo na pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Grad Đurđevac tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Grad Đurđevac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 15/14.)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Pristup informacijama u Gradu Đurđevcu omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama i u službenom glasilu – «Službene novine Grada Đurđevca» te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje u Gradu Đurđevcu:

Jadranka Švaco, dipl.iur. – pročelnica Ureda gradonačelnika

Sjedište: S. Radića 1, 48350 Đurđevac

Telefon: 048/811-052

E-mail:  jadranka.svaco@djurdjevac.hr