Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područja rada Grada Đurđevca


Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Grada Đurđevca :

 

USTAVNO UREĐENJE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)

3. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98., 36/01. i 28/06.)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)

 

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09.)

2. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17.)

3. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16.)

4. Uredba o tarifi upravnih pristojbi ( Narodne novine broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.)

 

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)

4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

 

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)

2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe i 110/15.)

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18. - UREDBA i 112/19.)

5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj  144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)

7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 48/13.- pročišćeni tekst, 57/15. i 98/19.)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

9. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(Narodne novine broj 127/17. i 138/20.)

10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19. i 98/19.)

11. Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17. i 98/19.)

 

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.)

2. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)

3. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)

4. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.)

5. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.)

 

PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20.)
 2. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.)
 3. Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.)
 4. Zakon o građevinskoj inspekciji ( Narodne novine broj 153/13.)
 5. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.)
 6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19.)
 7. Zakon o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12, 89/17.)
 8. Zakon o zaštiti životinja ( Narodne novine broj 102/17, 32/19.)
 9. Zakon o vodama (Narodne novine broj 66/19.)
 10. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17, 66/19.)
 11. Zakon o poljoprivredom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19.)

FINANCIJE

 1. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15.)
 2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine broj 134/20)
 3. Zakon o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine broj 25/19.)
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18.)
 5. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.)
 6. Zakon o sprečavanju sukoba interesa ( Narodne novine broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19.)
 7. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15, 102/19)
 8. Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 9. Ovršni zakon (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20.)
 10. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20.)
 11. Stečajni zakon (Narodne novine broj 71/15, 104/17.)
 12. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15.)
 13. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine broj 55/13)
 14. Zakon o računovodstvu ( 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
 15. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20.)
 16. Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14., 137/15., 1/17., 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.)
 17. Zakon o koncesijama (Narodne novine broj 69/17, 107/20.)
 18. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20.)
 19. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 128/09., 142/14. i 23/19.)
 20. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 1/20)
 21. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, i 126/19.)
 22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 1/20.)
 23. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09 i 139/10.)
 24. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine broj 52/13 i 94/14.)
 25. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 95/19.)