Akti gradonačelnika


Zaključak o davanju suglasnosti za sjedište LAG-a Podravina

Utorak, 16. listopad 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08, 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 3. listopada 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o odobrenju […]